צוואות הדדיות בדגש על צוואות שנערכו לאחר אוגוסט 2005 – תיקון 12 לחוק הירושה

מהי צוואה הדדיות?

על פי סעיף 8א לחוק הירושה, צוואה הדדיות היא צוואה הנערכת על ידי בני זוג מתוך הסתמכות של בן זוג אחד על צוואתו של בן הזוג האחר. הצוואה ההדדית יכולה להעשות בצוואה אחת עליה חותמים שני בני הזוג או בשתי צוואות נפרדות כאשר כל אחד מהמצווים חותם על צוואתו ובלבד ששתי הצוואות נערכות באותה עת. כמו כן, הזוכה על פי הצוואה, יכול להיות אחד מבני הזוג ויכול להיות אף צד שלישי אחר כגון ילדיהם של בני הזוג או קרובים אחרים שלהם. לאמיתו של דבר, אין הכרח שתהיה זהות בין היורשים של כל אחד מבני הזוג, בפועל קיימת אפשרות שלכל אחד מבני הזוג יהיו יורשים שונים בצוואה ההדדית, אם כי בצוואה ההדדית השכיחה ביותר בן הזוג שנותר בחיים הוא היורש ולאחריו יורשים ילדי בני הזוג בחלקים כאלה או אחרים.

מה ההבדל בין צוואה הנערכת ע"י אדם אחד לבין צוואה הדדית?

צוואה שאינה הדדית, הינה צוואה הנערכת על ידי אדם בו הוא מצווה מה יעשה בעזבונו לאחר מותו, הוא קובע את יורשיו ואת התנאים לירושה, הכל בהתאם לרצונו הבלעדי. המדובר בצוואה שכל כולה היא מעשה אישי של המצווה. הוראות חוק הירושה מאד ברורות ביחס לצוואה והן מאפשרות חופש ציווי כמעט מוחלט, באופן שלא ניתן להגביל אדם מלערוך צוואה, לבטל אותה או לשנות אותה כאוות נפשו. לעומת זאת, בצוואה הדדית המצב שונה לחלוטין. בניגוד לצוואה הנערכת על ידי אדם אחד, הצוואה ההדדית הינה מסמך המשקף רצון משותף ואינטרסים של שני אנשים ומשכך דומה היא יותר להסכם מאשר למסמך המהווה מעשה אישי של אדם. לאור השוני המהותי בין שתי סוגי הצוואות הללו, התעוררה השאלה המתבקשת, האם מי שערך צוואה הדדית גם זכאי להנות מחופש ציווי ולבטל את צוואתו או לשנותה כפי שיחפוץ או שמא יש להגבילו בשל כך, שביטול צוואתו עלול לפגוע בבן זוגו אשר ערך עימו את הצוואה?

עד לחודש אוגוסט 2005, לא כלל חוק הירושה כל הסדר מיוחד ביחס לעריכה וביטולה של צוואה הדדית. יותר מכך, חלק נכבד מהוראות חוק הירושה (בעיקר העיקרון של החופש לצוות המאפשר לאדם לערוך ו/או לשנות ו/או לבטל את צוואתו כאוות נפשו) לא דר בכפיפה אחת עם הרעיון העיקרי של מוסד הצוואות ההדדיות שיש בו אלמנט של הסתמכות הדדית של שני בני הזוג על ההוראות ההדדיות שנקבעו על ידם ויותר מכך, הצוואה ההדדית מהווה מעין הסכם בין השניים. עד לחודש אוגוסט 2005, צוואה הדדית שנערכה הוסדרה על פי הפרקטיקה שנהגה, ללא כל הוראות דין ברורות בענין. גם הפסיקה לא הסדירה מושג זה באופן מחייב, אלא רק בהבטים שוליים שלו וכל מה שהיה ניתן למצוא אלו אימרות אגב של שופטים שונים, אשר הביעו את דעתם בסוגיות שונות שנגעו למוסד הצוואה ההדדית ואשר נשארו ללא הכרעה מחייבת.

 

תיקון חוק הירושה – הוספת סעיף 8א' לחוק הירושה

בחודש אוגוסט 2005 תוקן חוק הירושה, באופן שהוסף בו סעיף 8א' אשר הסדיר את מוסד הצוואה ההדדית וקבע בפעם הראשונה, הוראות מחייבות אשר חלו באופן ספציפי על הצוואה ההדדית. סעיף זה קבע מהי צוואה הדדית. על פי הגדרת החוק צוואה תחשב לצוואה הדדית, כאשר הצוואה נערכת על ידי בני זוג מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן זוגו. סעיף זה הסדיר את אחת השאלות הבעיתיות ביותר ביחס לצוואה הדדית והיא שאלת זכותו של בן זוג לבטל או לשנות את הצוואה ההדדית שערך עם בן זוגו.

 

ביטול צוואה הדדית שנערכה לאחר חודש אוגוסט 2005:

לצורך ביטולה של צוואה הדדית, מבחין סעיף 8א' לחוק הירושה בין שתי סיטואציות:

(א). ביטול צוואה הדדית בחייהם של שני בני הזוג – סעיף 8א' לחוק הירושה קובע כי בן זוג אשר חפץ לבטל את צוואתו ההדדית במהלך חייהם של שני בני הזוג, זכאי לעשות זאת, אולם תנאי לכך הוא כי ימסור לבן זוג – המצווה השני – הודעה בכתב על ביטול צוואתו ההדדית. שליחת ההודעה הינה תנאי לביטול תקף. חשוב לזכור, כי אחת התוצאות הבלתי נמנעות של ביטול צוואה הדדית על ידי בן זוג אחד היא שגם צוואתו ההדדית בן הזוג האחר מתבטלת באופן אוטומטי.

(ב). ביטול צוואה הדדית לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג – כאשר בן הזוג מבקש לבטל את צוואתו ההדדית לאחר פטירת בן זוגו, קובע סעיף 8א' לחוק הירושה תנאים שונים לביטולה של הצוואה, כאשר תנאים אלה מתחשבים בהסתמכותו של בן הזוג שנפטר ושאינו יכול עוד לשנות את רצונו האחרון. בהתאם לסעיף 8א', אם בן הזוג הנותר בחיים מבקש לבטל את צוואתו ההדדית לפני חלוקת עזבונו של בן הזוג שנפטר, הרי שבמצב כזה הוא לא יוכל להנות כיורש מעזבון בן זוגו והחוק קובע שעליו להסתלק מחלקו בעזבון בן זוגו שנפטר. לעומת זאת, אם ברצונו לבטל את צוואתו ההדדית לאחר חלוקת העזבון, עליו להשיב לעזבון את כל מה שירש מכח צוואתו ההדדית של בן זוגו שנפטר. במקרה בו ההשבה אינה אפשרית או אינה סבירה, קובע סעיף 8א' לחוק הירושה, כי בן הזוג שנותר בחיים יהיה חייב להשיב לעזבון בן זוגו את שווי חלקו בירושה.

חשוב לזכור, כי עריכת צוואה הדדית אינה ענין של מה בכך. על מנת להגשים את רצונותיהם של בני הזוג יש צורך לשלוט בהוראות החלות על צוואות הדדיות, הן ביחס לצוואות שנערכו לפני כניסת סעיף 8א לחוק הירושה לתוקף והן לפניו.

מאמר 1 – 12.2.19

כתובתנו: משכית 22 כניסה דרומית קומה ג' הרצליה פיתוח.
טל' 09-9543895, פקס 09-9545033, דואר אלקטרוני shabat.ilanit@gmail.com

 *האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי ובכל מקרה של עניין קונקרטי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מאת עורך דין הבקיא בנושא.