מהו ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "תיקון מס' 18"). תיקון מס' 18 היווה את אחד מהתיקונים המשמעותיים והחשובים ביותר בחוק הכשרות המשפטית שנעשו בשנים האחרונות. מטרתו של תיקון זה הייתה ליצור הסדר חקיקתי חדש בו יהיה ניתן לסייע ולתמוך באדם אשר מתקשה לנהל את ענייניו בעצמו.

עד למועד תיקון 18, כאשר אדם היה מאבד את יכולתו לדאוג לצרכיו והופך להיות חסר יכולת, בית המשפט לענייני משפחה היה ממנה לו אפוטרופוס בהתאם לבקשה אשר הייתה מוגשת אליו, כאשר תפקידו של האפוטרופוס היה לדאוג לניהול ענייניו של אותו אדם שהפך להיות חסר יכולת. הבעיה בהליך זה הייתה כפולה, ראשית המדובר בהליך  שמתקיים לאחר שהאדם נכנס למצב של חוסר יכולת ובכך, אין לו יכולת להביע את רצונו ביחס להליך וביחס להחלטות המתקבלות הנוגעות אליו. זהות האפוטרופוס אשר מתמנה נעשה על פי שיקול דעתו של בית המשפט ושנית, המדובר בהליך שעל פי חוק הכשרות המשפטית מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי.

תיקון 18, שחיכו לו שנים רבות, עשה מהפך בעניין זה כאשר במרכזו קיימת תפיסה חברתית חדשה שמבקשת לשים במרכז דווקא את היכולות של האדם ולא את המוגבלות שלו. ההסדרים החדשים שנקבעו בתיקון 18, ביקשו להתאים לכל אדם הזקוק לתמיכה את החלופה האישית שמתאימה לו לפי רמת התפקוד שלו ולפי רצונו האישי, כך שיהיה ניתן לשמור על כבודו באופן מקסימלי על ידי התייחסות לרצונותיו לצרכיו וליכולותיו. המטרה שעמדה מאחורי הדרכים  המשפטיות החדשות שנקבעו הייתה לאפשר לאדם לתכנן את עתידו, לגבי מצב בו הוא לא יהיה מסוגל יותר לקבל החלטות לגבי ענייניו השונים, בין אם המוגבלות היא פיזית ובין אם המוגבלות היא מנטלית. כך יכול אדם לכתוב מראש מיהי הדמות שהוא מעוניין שיטפל בענייניו, באלו עניינים וכיצד יפעל. דרך זו מאפשרת להתאים את הטיפול באדם שאיבד את היכולת לנהל את ענייניו באופן שיתאים לרצונותיו ולבחירות שלו.

שני ההסדרים החדשים העיקריים שנקבעו בתיקון הם:

ייפוי כוח מתמשך

תומך החלטות.

ייפוי כוח מתמשך

אחת מהדרכים המשפטיות החדשות, שנקבעו בתיקון 18, היא עריכת ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בו אדם קובע מראש, כאשר הוא עוד במצב תקין ובעל יכולת לנהל את ענייניו, את זהות האדם שיפעל בשמו ובמקומו, כאשר מטבע הדברים מדובר באדם שהינו מקובל ואמין עליו. כך נמנעים ממצב בו מתמנה לאותו אדם אפוטרופוס, שלא בהכרח הוא האדם המועדף עליו.

מייפה הכוח  מכונה בלשון החוק "ממנה". הסדר זה של ייפוי כוח מתמשך, מייתר את הצורך למנות במצבים כאלה אפוטרופוס וניתן להסתפק במיופה הכוח שיפעל בהתאם להנחיות שנתן האדם שמינה אותו, עוד כאשר היה במצב שאינו מוגבל.

ההבדל העיקרי בין אפוטרופוס ובין מיופה כוח, הוא שאלת הדיווח לאפוטרופוס הכללי ושאלת הדין וחשבון שיש להעביר לו מדי תקופה. בעוד האפוטרופוס כפוף להשגחתו והוראותיו של האפוטרופוס הכללי, מיופה הכוח משוחרר מחובות אלה, למעט מצב בו מוגשת תלונה לאפוטרופוס על פעולותיו של מיופה הכוח ובמצב כזה, יכול ותפתח בדיקה בנושא פעולותיו של מיופה הכוח. באופן כללי, כאשר מדובר במיופה כוח, מדובר באדם שלממנה יש אמון בו ועל כן, החוק ריכך את הביקורת על נושא התפקיד.

החוק מאפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך שיחול על עניינים שונים. העניינים יכולים להתייחס לעניינים אישיים של הממנה, כך, למשל, לאורח חייו, למקום מגוריו וכיוצב'. הוא יכול להתייחס לעניינים רכושיים, לדוגמה, לחשבונות הבנק, דרך ניהול נכסי מקרקעין וכיוצב' ואף יכול להתייחס לענייניו הרפואיים של הממנה. הממנה  הוא זה שקובע, את היקף סמכויותיו של מיופה הכוח, את דרך פעולתו וכל עניין אחר החשוב למיופה הכוח.

לצורך פיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח, יכול הממנה למנות אדם נוסף, המכונה אדם מיודע, שכל תפקידו הוא לקבל מידע ממיופה הכוח ולפקח באופן זה על דרך התנהלותו של מיופה הכוח.

מבחינה טכנית, עריכת ייפוי כוח מתמשך חייבת להיעשות בכתב ועל ייפוי הכוח המתמשך להיות ערוך בהתאם לטופס שנקבע על פי החוק. כלומר, אדם אינו רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך בהתאם לרצונו, אלא מה שנתון לעריכתו הינן רק התשובות הניתנות לשאלות הקבועות והזהות בכל ייפוי כוח מתמשך. עם זאת, קיימת אפשרות לצרף לייפוי הכוח מסמכים והוראות מיוחדות שהממנה מעוניין להוסיף אותם לייפוי הכוח והיקף מלל זה הינו גמיש וניתן לעיצוב אישי על ידי הממנה.

ייפוי כוח מתמשך יש לערוך אצל עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין ואשר עבר הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

לאחר שעורכים ייפוי כוח מתמשך וממלאים אותו באופן תקין, יש צורך להפקיד אותו במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז בו מתגורר הממנה. לאחר שייפוי הכוח נשלח או נמסר לאפוטרופוס הכללי, האפוטרופוס בודק את ייפוי הכוח שהועבר לידיו ולאחר שהוא מאשר אותו, ניתן אישור הפקדה בייחס לייפוי הכוח. אישור ההפקדה מהווה תנאי בל יעבור לכניסתו של  ייפוי הכוח לתוקף.

 

חשוב לדעת, שבאופן דומה לצוואה, יכול הממנה לשנות את ייפוי הכוח המתמשך מדי תקופה בהתאם לרצונו וייפוי המתמשך האחרון, הוא זה המחייב. עם זאת, בניגוד לצוואה, תנאי למתן תוקף לייפוי הכוח האחרון שנערך הוא להפקידו כדין במשרדי האפוטרופוס הכללי, כמצוין לעיל.

 

מאמר 7 – 13.2.19

 

*האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי ובכל מקרה של עניין קונקרטי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מאת עורך דין הבקיא בנושא.