ירושה – עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות

הספר "ירושה – עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות", הינו ספרם של עורכי הדין אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת ומהווה ספר יחודי בתחום דיני הירושה.

הספר מתמקד בשתי סוגיות חשובות ביותר בדיני ירושה – שתי סוגיות העומדות במרכז השיח המשפטי בדיני ירושה, זאת במיוחד לאורך כך שסוגיות אלה מתמקדות בתכנון הפיננסי בחיי המשפחה הגרעינית ואף המורחבת.

נושא העסקאות בירושה עתידה, מקיף רשימה ארוכה של סוגיות, אשר קשורות בזכותו או העדר זכותו של אדם, לעשות הסכמים בירושה או לעשות פעולות ברכושו לאחר פטירתו, שלא באמצעות צוואה. עקב הכתיבה המועטה, יחסית, בסוגיית העסקאות בירושה עתידה, אין מודעות רבה לסכנות הקיימות בעריכת הסכמים העשויים להיות בטלים בשל כך, שהינם נופלים לגדר העסקאות אשר חוק הירושה אוסר לעשות אותן. בהקשר זה מספק הספר כלי רב עוצמה, לצורך זיהוין של אותן פעולות בטלות ובהבנת הוראות החוק העוסקות בעסקאות בירושה עתידה. קיימות מספר דרכים לעקוף את האיסור בעשיית עסקאות בירושה עתידה, דרכים אלו, מוצגות בספר באופן מפורט ויסודי, כך שבפני הקורא מוצגת תמונה כוללת, המאפשרת תרגום התוכן המשפטי ליישום ממשי בתחום הפרקטי.

החלק השני של הספר עוסק בסוגיית הצוואות ההדדיות. הספר שהתייחס באופן חלוצי להסדר החוקי שנקבע לצוואות ההדדיות בשנת 2005 לעריכה וביטול של צוואות הדדיות. ההסדר החוקי אשר נקבע לצוואות ההדדיות בשנת 2005 פתר חלק מן הבעיות שקדמו לחקיקתו , אך באותה העת עורר בעיות חריפות חדשות, כתוצאה מליקויים שונים ומהותיים שנפלו בהליך החקיקה.

עקב האמור, צפויות להתעורר בעתיד מחלוקות רבות בנוגע לצוואות הדדיות, אשר תגענה למפתנם של בתי המשפט. הספר מנסה לגעת ולדון בליקויים השונים ובבעיות החדשות המתעוררות על רקע ההסדר החקיקתי שנקבע בחוק הירושה ביחס לצוואות הדדיות. כמו כן, מציג הספר פתרון לבעיות אלה, כפי שזה נראה נכון למחברים, על רקע המצב המשפטי הקיים בשיטת המשפט הישראלי בכלל ובדיני הירושה בפרט.

עריכה וביטול של צוואות הדדיות, לאור ההסדר החוקי שנקבע בחוק הירושה לצוואות הדדיות, ללא לימוד מעמיק של הליקויים שנפלו בחקיקה, עשויים, ללא ספק, לגרום לקשיים, הן בקרב מי שמחליט לערוך צוואה הדדית והן בקרב מי שמחליט לבטלה. במובן זה, ספר זה מעניק לעורך-הדין ולמשפטן מידע וידע רב אודות ההלכה הפסוקה בנושא הצוואות ההדדיות.

 

בין עיקרי הנושאים בספר:

עסקאות בירושה עתידה
* הצעת חוק הירושה משנת 1958
* פרשנות סעיף 8 לחוק הירושה
* יישום סעיף 8(א) לחוק הירושה בסוגיות מיוחדות
* סעיף 8(ב) לחוק הירושה: התחייבות מחמת מיתה
* דרכים לעקיפת הוראות סעיף 8 לחוק הירושה
* המשפט העברי
* הצעות לשיפור המצב הקיים

החופש לצוות
* סעיף 27 לחוק הירושה: החופש לצוות
* ייפוי כח בלתי חוזר להבטחת ביצועה של צוואה
* מתן תמורה עבור נושא הצוואה במסגרת חוזית
* היחס בין סעיף 4 לחוק המתנה תשכ"ח 1968 לבין סעיף 27 לחוק הירושה
* תוקפה של צוואה הכוללת הוראה הנוגדת את סעיף 27(ב) לחוק הירושה
* היחס בין חוק ייחסי ממון התשל"ג 1973 לבין סעיף 27 לחוק הירושה

צוואות הדדיות בהלכה הפסוקה
* צוואה הדדית, צוואה משותפת וצוואה משותפת הדדית – הגדרתן
* קליטת הצוואה ההדדית להוראות סעיפים 28 ו – 35 לחוק הירושה
* אינטרס ההסתמכות בצוואה הדדית
* עריכה וביטול של צוואה הדדית
* פרשנות צוואה הדדית
* צוואה הדדית הכוללת הסדר של "יורש במקום יורש" ו – "יורש אחר יורש"

תיקון מס' 12 לחוק הירושה
* הליך החקיקה שקדם לתיקון מס' 12
* פרשנות לסעיף 8א' לחוק הירושה
* עריכה וביטול של צוואה הדדית
* חובת ההסתלקות וההשבה בביטול צוואה הדדית
* תחולת תיקון מס' 12 לגבי "ידועים בציבור" ובני זוג מאותו מין
* דין צוואה הדדית שנערכה קודם לתיקון מס' 12
* התניה על הוראות סעיף 8א' לחוק הירושה
* צוואות הדדיות הכוללות הסדר של "יורש במקום יורש" ו – "יורש אחר יורש"
* היחס בין תיקון מס' 12 לבין סעיפים 35 ו – 36 לחוק הירושה
* הצוואה ההדדית בקודקס האזרחי

משפט השוואתי – הדין האנגלי.

הספר כולל 520  עמודים.