15/11/2019   יום ששי

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


ירושה וצוואות

מאמרים - צוואות הדדיות


מהי צוואה הדדית, כיצד עורכים ומבטלים אותה ? (מס"ד - מ52)

גרסא להדפסהירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (תשס"ו - 2006) בהוצאת פרלשטיין גינוסר

 

 

המחברים: עוה"ד אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת

 

ביום 1.8.05 התקבל בכנסת חוק הירושה (תיקון מס' 12), אשר הוסיף לחוק הירושה את סעיף 8א' המסדיר את נושא הצוואות ההדדיות.

 

קודם לחקיקת תיקון מס' 12 לא כלל חוק הירושה כל הסדר מיוחד ביחס לעריכה וביטול של צוואות הדדיות. אדרבה, חלק לא מבוטל מהוראות חוק הירושה לא דר בכפיפה אחת עם מושג הצוואות ההדדיות ועם הרעיון ששיקף מושג זה. צוואות הדדיות, שנערכו קודם לחקיקת תיקון מס' 12 היו פרי יצירת הפרקטיקה, המצווים ועורכי דינם, פרקטיקה אשר קיבלה לגיטימציה חלקית מצד בתי המשפט.

 

על פי סעיף 8א' לחוק הירושה, צוואות הדדיות הינן צוואות הנערכות על ידי בני זוג מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות אלה יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, כדוגמת ילדי בני הזוג או קרובים אחרים. ניתן לערוך צוואות הדדיות במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים, ובלבד ששני המסמכים נערכו באותה העת.

 

החוק מאפשר לבני זוג שערכו צוואות הדדיות לבטל את צוואותיהם,אם בחייהם ואם לאחר פטירת אחד מהם.אולם,החוק מתנה ביטול צוואות הדדיות בתנאים מסוימים המהווים תנאי לביטול תקף.

 

בן זוג אשר חפץ לבטל את צוואתו ההדדית במהלך חיי שני בני הזוג מחויב,כתנאי לביטול צוואתו, בין היתר, למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני. ביטול צוואת בן הזוג האחד גורר ביטול אוטומטי של צוואת בן הזוג השני.

 

אם נפטר אחד מבני הזוג ובן הזוג שנותר בחיים חפץ בביטול צוואתו,כי אז החובות החלות על בן הזוג שנותר בחיים, כתנאי מקדמי לביטול צוואתו, משתנות לפי השלב בו מתבצע הביטול. אם בן הזוג מבקש לבטל את צוואתו לפני חלוקת העיזבון, כי אז הינו מחויב לבצע הסתלקות מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שנפטר. לעומת זאת, אם בן הזוג מבקש לבטל את צוואתו לאחר חלוקת העיזבון, כי אז חלה עליו חובה להשיב את כל מה שירש לפי הצוואה הדדית.במקרה בו השבה אינה אפשרית או בלתי סבירה,מחויב בן הזוג להשיב את שוויה של המתנה או החלק בעיזבון שירש.

 

על אף שסעיף 8א'לחוק הירושה מבטא,בכללותו,תפיסה מודרנית של דיני הירושה והתאמתם לשינויים המשפטיים -חברתיים בני ימינו,הרי הוא אוסר קביעת הוראה בצוואה הדדית,השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית בחיי שני בני הזוג. בכך, מגלם סעיף חוק זה, שרידי גישה פטרנליסטית אנכרוניסטית.

 

לפי פסיקתו העדכנית של בית המשפט העליון, הוראות סעיף 8א' לחוק הירושה, שכאמור נכנסו לתוקף ביום 1.8.05,אינן חלות על צוואות הדדיות שנערכו לפני כניסת סעיף חוק זה לתוקף. משמעותה של החלטה זו הינה, בין היתר, כי עשויים לחול דינים שונים ונפרדים לגבי צוואות הדדיות שנערכו לפני חקיקת סעיף 8א' לחוק הירושה.  

 

עריכת צוואות הדדיות,באופן שיגשים את רצונותיהם של המצווים,הינה מלאכה מורכבת ביותר,המצריכה שליטה בדינים המיוחדים לצוואות הדדיות,הן לפני כניסת סעיף 8א' לחוק הירושה והן לאחריו. מסיבה זו, עורכי צוואות מנסים, במקרים רבים,  לעקוף את הוראות סעיף 8א' לחוק הירושה על ידי עריכת צוואות נפרדות לבני זוג, מתוך הנחה, כי שתי צוואות, הנערכות באופן נפרד, אינן מהוות צוואות הדדיות.הנחה זו,במרבית המקרים,אינה נכונה,שכן שתי צוואות נפרדות של בני זוג יכולות להחשב צוואות הדדיות, בהתאם לנסיבות הענייין. ניסוח צוואות נפרדות (שבפועל הינן צוואות הדדיות)

מבלי להתחשב בהוראות סעיף 8א'לחוק הירושה עלולה לפגוע ברצונם של המצווים ולהוליד הליכים משפטיים מיותרים בין היורשים.

 

לחיבור מקיף אודות נושא הצוואות ההדדיות, הן לגבי צוואות הדדיות שנערכו לפני חקיקת סעיף 8א' לחוק הירושה והן לאחריו, ראה בספרם של עו"ד אילנית ואורן שבת ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות" (תשס"ו-2006) בהוצאת פרלשטיין גינוסר.

 

מהי צוואה הדדית, כיצד עורכים ומבטלים אותה ? (מס"ד - מ52)

 תאריך: 11/11/2007אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים